Uw privacy

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens. Daarom treffen we alle verschillende passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer u zich inschrijft, geeft u toestemming om een gezamenlijk medisch dossier over u bij te houden.

We verwerken de gegevens over uw gezondheid om medische diagnoses te stellen, om u de nodige zorg en behandelingen te kunnen verstrekken en om u de juiste geneesmiddelen voor te schrijven. Ook gebruiken we deze gegevens om onze zorgkwaliteit te verbeteren en voor interne door de overheid opgelegde doeleinden.

Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, sociale gegevens, contactgegevens, uw financiële en administratieve gegevens om uw behandeling op te volgen met het oog op facturatie en wachtlijstbeheer.

Daarnaast behandelen we de inhoud van een klachtformulier om klachten te registreren en te bemiddelen. 

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

I. Informatie die u zelf verstrekt:

 • Contact- of klachtformulier: voornaam, naam, emailadres en bericht
 • Inschrijvingen: voornaam, naam, adresgegevens, contactgegevens, persoonlijke eigenschappen, rijksregisternummer, socio-economische en financiële gegevens, foto, …  
 • Afspraken: voornaam, naam, telefoonnummer…
 • Vacatures: voornaam, naam, CV
 • Inhoud van correspondentie met ons
 • Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij.

II. Automatisch verzamelde informatie:

 • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.
 • Verder verzamelt Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen. 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is om u de nodige zorg en behandelingen te verstrekken. Medische gegevens houden we verplicht 30 jaar bij (te rekenen vanaf uw laatste ontslag of behandeling). Facturatiegegevens houden we 7 jaar bij als boekhoudkundig verantwoordingsstuk.

Aan wie geven we uw gegevens door?

Voor zover dit noodzakelijk is, geven wij uw persoonsgegevens door aan volgende instanties:

 • verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • betrokken patiënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;
 • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • externe behandelende zorgverstrekkers van de patiënt in het kader van de patiëntenzorg;
 • andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met uw toestemming;
 • onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, zonder toestemming van de patiënt, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • externe verwerkers, waarop we een beroep doen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens. U bent ook gerechtigd om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. Slechts indien we vaststellen dat uw persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op bezwaar of uw recht op beperking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing. Hierbij dient steeds doeleinde, rechtsgrond en redelijkheid van het verzoek in acht genomen te worden. Ook is in bepaalde gevallen een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om rechtsvorderingen te kunnen uitoefenen en onderbouwen. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op gegevenswissing.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

U kan al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze administratieve dienst. Wij verstrekken onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Nog vragen?

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten, kan u contact opnemen met Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan via 09/222 26 46 of met onze functionaris voor gegevensbescherming via volgend e-mailadres: jill.goeman@cranium.eu

EHEALTH 

Voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens

logo-ehealth

Elke zorgverlener houdt van elke patiënt een (elektronisch) medisch dossier bij. Doordat elke zorgverlener dit apart bewaart, staan de gezondheidsgegevens van patiënten op verschillende plaatsen.

De overheid stimuleert zorgverleners om via eHealth gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen. Hiervoor is de toestemming van de patiënt nodig.

Meer informatie vind je via deze link naar de folder van de overheid, in dit filmpje en op www.patientconsent.be: waarom is het belangrijk dat zorgverleners gezondheidsgegevens met elkaar delen, hoe werkt het, wat zijn de rechten van patiënten, …

 Hoe kan je jouw toestemming geven? 

Als je akkoord bent dat (een deel van) je gezondheidsgegevens elektronisch en op een veilige manier gedeeld worden tussen zorgverleners, kan je op volgende wijze je toestemming geven:

 1. Zelf, via www.patientconsent.be

Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart, je bijhorende pincode en een identiteitskaartlezer nodig. Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je je toestemming kan geven aan bepaalde zorgverstrekkers.

 1. Via het wijkgezondheidscentrum

Als je op consultatie komt in het centrum, zullen het onthaal en je arts vragen om jouw toestemming te registreren. Breng hiervoor zeker jouw identiteitskaart (of vreemdelingenkaart voor niet-Belgen die in België verblijven) of kids-ID mee.

 1. Via andere diensten en zorgverstrekkers

Het ziekenhuis, je mutualiteit, je apotheek, … kunnen ook je toestemming registreren (met jouw identiteitskaart of kids-ID).