Onze missie & visie

Missie

De missie van Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan is het aanbieden van kwaliteitsvolle, laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg voor alle inwoners van de wijk Watersportbaan-Ekkergem en enkele omliggende wijken.
We streven naar een zo goed mogelijke gezondheid en kwaliteit van leven voor iedere patiënt.
De zorgverleners van het centrum willen ziekte voorkomen en genezen, maar streven er ook naar om, in samenwerking met de wijkpartners, de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners van de wijk Watersportbaan-Ekkergem te bevorderen.

Visie

WGC Watersportbaan werkt vanuit de visie dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg.
WGC Watersportbaan wil met zijn werking bijdragen tot een solidaire, duurzame en rechtvaardige samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten.

Principes

Alle wijkgezondheidscentra werken volgens de volgende 11 principes.

1. Eerstelijnszorg

Een wijkgezondheidscentrum biedt persoonsgerichte, integrale, geïntegreerde, continue en kwaliteitsvolle zorg op de eerste lijn, gericht op gezondheid en welzijn.

  • Persoonsgerichte zorg: de medewerkers van het centrum schenken niet enkel aandacht aan ziekte, maar ook aan het welbevinden, de context en de doelstellingen van de patiënt. De zorgverleners streven ernaar om samen met de patiënt tot een gedeelde besluitvorming te komen.
  • Integrale en geïntegreerde zorg: we hebben aandacht voor zowel de biologische, psychologische, sociale als ecologische dimensie van gezondheid. De link tussen gezondheid en welzijn is hierin cruciaal. Het centrum heeft een zorgaanbod dat zowel gezondheidspromotie, preventieve zorg, curatieve zorg, nazorg, revalidatie als palliatieve zorg omvat. Dit zorgaanbod wordt op een vloeiende en samenhangende manier aan de patiënten of de patiëntenpopulatie aangeboden.
  • Continuïteit van zorg: het team neemt de verantwoordelijkheid op voor langdurige zorg en voor een vloeiend zorgaanbod vanuit de verschillende disciplines. Hiertoe zorgen we voor een vlotte uitwisseling van informatie tussen diverse partners in de zorg.
  • Kwaliteit van zorg: de zorgverstrekkers halen hun medische informatie uit de meest betrouwbare bronnen (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) en starten pas een behandeling wanneer dit zinvol is. We houden daarbij rekening met de zorgnoden van de patiënt en het algemeen maatschappelijk belang.
2. Interdisciplinair samenwerken onder één dak

Een wijkgezondheidscentrum kiest ervoor om interdisciplinair samen te werken om toegankelijke, geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Dit betekent dat we samenwerken vanuit een gelijkwaardige complementariteit en een gedeelde (zorg)visie.
Ons zorgteam bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen en een maatschappelijk werker. Daarnaast hebben we een samenwerking met een aantal geconventioneerde psychologen die in ons centrum psychotherapie geven aan cliënten. Dit zorgaanbod bieden we onder één dak aan. Afhankelijk van de waargenomen zorgnoden en het bestaande zorgaanbod binnen het werkingsgebied én de financiële mogelijkheden van het centrum, wordt het zorgteam verrijkt met bijkomende disciplines.

3. Een werking gericht op toegankelijke zorg

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan is volledig financieel toegankelijk door de toepassing van het forfaitair betalingssysteem. Hierdoor kunnen patiënten, zonder persoonlijke financiële bijdragen te moeten betalen, de huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werker consulteren. Patiënten kunnen in het centrum ook een aantal psychologen raadplegen, mits het betalen van het remgeld (€4 voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, €11 voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming).
Ook voor patiënten die zich niet kunnen inschrijven in het forfaitair systeem, om welke reden dan ook, verstrekt het wijkgezondheidscentrum zorg zonder bijkomende financiële drempels.
Vanuit een divers-sensitieve werking gaat Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan op een open manier om met mensen die op sociaal-economisch, sociaal-cultureel, etnisch-cultureel, … vlak anders zijn en tracht het zo mogelijke culturele en andere barrières weg te nemen.
Het WGC is bovendien vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarnaast is het gebouw rolstoeltoegankelijk.

4. Met oog voor gezondheidsbevordering

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan besteedt bijzondere aandacht aan het proactief werken aan gezondheid. Daarom neemt het de opdracht van gezondheidsbevordering op zich.

5. Vanuit een gemeenschapsgerichte visie

Het team tracht, samen met partners uit de wijk en stad, de gezondheid en kwaliteit van leven in de wijk Watersportbaan-Ekkergem te verbeteren of te beschermen, dit door de sterktes/mogelijkheden (van de leden) van de wijk te helpen ontwikkelen. Gezondheid wordt bij gemeenschapsgericht werken op populatieniveau benaderd en niet strikt individueel.

6. Binnen een afgebakend werkingsgebied

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan richt zich tot alle bewoners van ons werkingsgebied. Iedereen is welkom ongeacht afkomst, religie, politieke overtuiging of culturele waarden. De enige voorwaarde om patiënt te kunnen worden is dat je verblijft in ons werkingsgebied.

7. Gericht op onderzoek en ontwikkeling

Een wijkgezondheidscentrum zet in op het versterken en ontwikkelen van de eerstelijnsgezondheidszorg door mee te werken aan wetenschappelijke projecten en het ondersteunen van de vorming van toekomstige eerstelijnswerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages.

8. Een organisatie zonder winstoogmerk

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan is een organisatie zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de winst die wordt gemaakt, opnieuw wordt geïnvesteerd in de huidige werking en de toekomstige doelstellingen van het wijkgezondheidscentrum.

9. Een onafhankelijke en pluralistische organisatie

Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing, ideologische of politieke strekking.

10. Een participatieve organisatie

De medewerkers worden betrokken bij het beleid van het wijkgezondheidscentrum. Hiertoe heeft het centrum een bottom-up cultuur ontwikkeld.

11. Met een proactieve kwaliteitscultuur

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan heeft een kwaliteitscultuur waarbij voortdurend een leerproces wordt doorlopen. Via literatuur, bijscholing, overleg, evaluatie en bijsturing wordt permanent aan een kwaliteitsvolle en veilige zorgverlening gewerkt.