Privacyverklaring

1. Algemeen

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan respecteert jouw online privacy en beschermt jouw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).
Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, als verantwoordelijke voor de verwerking, jouw persoonsgegevens via deze website verzamelt en gebruikt. Wanneer je ons contacteert wanneer je ons je CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, wanneer je je via de website als patiënt inschrijft of wanneer je ons contactformulier invult, stem je ermee in dat Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken:

I. Informatie die je zelf verstrekt:
Contact- of klachtformulier: voornaam, naam, email-adres en bericht
Inschrijvingen: voornaam, naam, adresgegevens, contactgegevens, persoonlijke eigenschappen, rijksregisternummer, gegevens betreffende de gezondheid, financiële gegevens, foto, …
Inhoud van correspondentie met ons. Informatie van sociale media wanneer je naar onze website linkt.
Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met jou op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij.

II. Automatisch verzamelde informatie:
Telkens wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij door naar ons cookiebeleid.

Verder verzamelt Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen.

3. Bewaren van je gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Meer bepaald worden jouw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Doorgifte aan derde partijen

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, jij toestemming hebt gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

5. Beveiliging

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan beveiligt jouw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

6. Je rechten

Indien je ons jouw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heb jij de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang
Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan verwerkt jouw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij jou alvast volledig informeren. Je kan jouw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking
Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan je verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je erkent de mogelijkheid dat Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Recht van bezwaar tegen de verwerking
Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
Indien je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je ons contacteren via: (zie 8. Contact).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien je van mening bent dat Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van jouw persoonsgegevens, kan je altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden zodra ze op deze pagina worden gepubliceerd. Jouw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat je akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacyverklaring.

8. Contact

Indien je vragen hebt omtrent deze privacyverklaring, gelieve Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan te contacteren: